Design:
Erstellung internetseiten

Tworzenie stron

Ochrana osobních údajů (GDPR)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bamboos.cz a našimi zákazníky.

  2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

  3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.05.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

  4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Martin Palla – Bamboos.cz, IČ: 745 96 594, se sídlem Dimitrovova 1969/15, 568 02  Svitavy (dále jen „Správce“)

FO zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Svitavy, ev.č. 360901-8370, neplátce DPH

kontaktní e-mail: info@bamboos.cz, kontaktní telefon: +420 728 764 721, naše webové stránky: www.bamboos.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách a v souvislosti s plněním smlouvy (tj. zejména v souvislosti s prodejem a dodáním zboží), telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu SKYPE, FB messenger, WhatsApp, Viber).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje, které zpracováváme:

jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smlouvy uzavřené mezi námi. Může jít např. o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu, elektronicky emailem, nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zpracováváme tyto údaje:

fyzická osoba – všechna jména a příjmení, vč. příjmení rodného, adresa trvalého bydliště (případně jiného pobytu);

fyzická osoba podnikatel – údaje zjišťované pro fyzickou osobu (viz. výše), název(firmu), vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání a identifikační číslo;

právnická osoba – název (firmu), vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

- vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi námi; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;

- zasílání obchodních sdělení.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu dle právních předpisů; nebo po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a zboží. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a osoby podílející se na dodání zboží. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Aktuální seznam zpracovatelů:

WEDOS Internet, a.s. (IČ: 281 15 708)

Česká pošta, s.p. (IČ: 277 72 683)

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Případné podání žádosti o výmaz osobních údajů je možné provést kliknutím na tento odkaz: "Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů".

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení heslem, antivirovým programem, zálohami.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@bamboos.cz.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na mašich stránkách.

Toto znění je účinné od 25.05.2018.

Bamboos.cz © 2021
Naše projekty:
Krajánek.com , E-shop CzWww.cz se zaměřením na potřeby pro zahradu, dům a bydlení